Position: Mid-Senior level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Descrizione Proposta

Posizione lavorativa: Responsabile Tecnico (Stabilimento CCBS di Tirana)

Riporta al: Direttore di Produzione

Principali responsabilità

La responsabilità primaria del Ruolo è quella di contribuire e supportare la Pianificazione Strategica Operativa proponendo programmi di manutenzione e di investimento per garantire la funzionalità delle linee di produzione, aumentare l’efficienza per raggiungere gli obiettivi di produzione e ridurre i costi.
 • Gestione ottimale dei progetti dal lay-out plan, all’avviamento di nuovi macchinari nonché al coordinamento dell’acquisizione di nuove attrezzature, prestando attenzione alla tempistica, ai costi e alla qualità del lavoro;
 • Studiare e analizzare soluzioni tecniche per aumentare la sinergia tra i diversi progetti;
 • Valutare la situazione attuale delle linee di produzione, coordinando pienamente l’aspetto tecnico del processo produttivo, e proporre budget di manutenzione e nuovi investimenti per garantire il raggiungimento degli obiettivi;
 • Analizzare i costi di manutenzione dei macchinari;
 • Responsabile della conservazione e dell’uso razionale dell’energia elettrica, delle azioni preventive, delle procedure e di quanto necessario per promuovere l’uso razionale di essa;
 • Identificare i pericoli, preparare la valutazione dei rischi e adottare azioni preventive in stretta collaborazione con il capo dipartimento;
 • Partecipare attivamente all’aggiornamento delle misure preventive in relazione ai cambiamenti organizzativi e di produzione, all’evoluzione delle tecniche di prevenzione e alle modifiche delle disposizioni normative in materia di sicurezza e ambiente.
Criteri

Formazione
 • Laurea in ingegneria elettrica/elettronica.
Esperienza
 • Minimo 4 anni, preferibilmente in direzione della produzione, manutenzione, sicurezza tecnica sul lavoro;
 • gestione di progetti con grandi budget;
 • utilizzo dell’energia elettrica nelle operazioni di manutenzione e pianificazione.
Conoscenze/competenze importanti
 • In grado di coordinare diverse funzioni, gestione di progetti e ottenenimento risultati;
 • Elevate capacità operative;
 • Ottime capacità organizzative, interpersonali e communicative;
 • Ottima conoscenza della lingua inglese e/o italiana;
 • Buone competenze informatiche – MSOffice e software di ingegneria, preferibile CAD.
Pozicioni: Menaxher Teknik (CCBS - Tiranë)

Raporton tek: Drejtori i Prodhimit

Përgjegjësitë Kryesore

Përgjegjësia kryesore e këtij roli është të kontribuojë dhe mbështesë Planifikimin Strategjik Operacional duke propozuar programe mirëmbajtjeje dhe investimesh për të siguruar funksionalitetin e linjave, rritjen e efikasitetit, me qëllim realizimin e objektivave të prodhimit dhe reduktim të kostove.
 • Menaxhimi në mënyrë optimale i projekteve që nga planimetria, vendosja në punë i makinerive të reja si dhe koordinimi i blerjes së pajisjeve të reja, duke i kushtuar vëmendje të veçantë respektimit të afateve kohore, kostove dhe cilësisë së punës.
 • Studimi dhe analizimi i situatave duke identifikuar zgjidhjet teknike për të rritur sinergjinë mes projekteve të ndryshme.
 • Vlerësimi i situatës aktuale të linjave të prodhimit, duke bërë koordinimin e plotë të aspektit teknik të procesit të prodhimit; propozon buxhetin e mirëmbajtjes dhe të investimet e reja për të garantuar arritjen e objektivave.
 • Analizimi në kohë reale i kostove të mirëmbajtjes
 • Përgjegjës për ruajtjen dhe shfrytëzimin racional të energjisë, veprimet parandaluese, procedurat dhe çdo gjë tjetër të mundëshme për të nxitur përdorimin racional të energjisë.
 • Identifikimi i risqeve, përgatitja e vlerësimit të riskut dhe marrja e masave për parandalimin e tyre, në bashkëpunim me menaxherët e funksioneve.
 • Pjesëmarrës aktiv në azhornimin e masave parandaluese në lidhje me ndryshimet organizative dhe të prodhimit, evoluimin e teknikave parandaluese dhe ndryshimet në dispozitat përkatëse ligjore për sigurinë dhe mjedisin.
Kriteret

Arsimi: Diplomë Universitare në Degën Inxhinieri Elektrike/zElektronike.

Eksperienca në punë: Min. 4 vite, preferohet eksperienca e mëparshme në menaxhim prodhues, mirëmbajtje, sigurimi teknik në punë; menaxhim projektesh me buxhet të lartë; përdorimi i energjisë në aktivitetet e mirëmbajtjes dhe planifikimit.

Njohuri/aftësi të rëndësishme
 • Aftësi për të koordinuar funksione të ndryshme, menaxhim projektesh dhe arritje rezultatesh.
 • Aftësi të larta operacionale.
 • Aftësi shumë të mira organizuese, ndërpersonale & komunikuese.
 • Njohuri shume të mira të gjuhës Angleze dhe Italiane.
 • Njohuri shume të mira kompjuterike - MS Office dhe softuer inxhinierik, preferohet CAD.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 18-01-2024

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...